Disruptiv innovasjon, ofte med basis i teknologiutvikling, påvirker etablerte aktører i stadig sterkere grad og får fotfeste i stadig flere bransjer. Transportsektoren utfordres av ideen om at sjåfører snart vil være overflødige. Men vil vi oppleve flyvende førerløse farkoster før sjåførene finner seg til rette i baksetet?

Det er ikke realiserbart å erstatte alle manuelt kjørte kjøretøy «over natten», og innfasingen av førerløse biler må skje gradvis. Det betyr at trafikkbildet vil preges av en miks av selvkjørende kjøretøy og manuelt kjørte kjøretøy. Dette stiller andre krav til både teknologi og regelverk, enn tilfellet ville være i en fullstendig automatisert verden. Grunnet denne kompleksiteten har jeg begynt å fundere på om vi heller vil oppleve selvkjørende flyvende farkoster før det blir praktisk mulig å få til det samme på landeveien?

«Flygende teppe»

I løpet av de siste to årene har det dukket opp konkrete løsningsforslag som virker spennende. Ideene har eksistert lenge, men når selskap som Amazon for lengst har startet praktiske tester av varelevering via drone, og flyprodusenten Airbus har en tilsynelatende seriøs satsning på å fremstille kjøretøy til flyvende førerløs persontransport, så er jo ikke veien lang for andre «fremoverlente» selskap å se for seg en potensiell inntektsmulighet som utfordrer dagens tjenestetilbydere.

Disruptivt tenkende selskap

En av disse aktørene har vi blitt relativt godt kjent med via massemediene; nemlig Uber. Et selskap som ikke nøler med å sette alle kreftene inn i mulighetsrommet som til enhver tid er tilstede. De så et behov for å utnytte potensialet bedre i en allerede etablert bilpark for mennesker som ikke finner optimale løsninger via kollektivtransport. En tjeneste som Taxi-næringen har hatt tilnærmet monopol på. Uber så for seg i en tidlig fase at dette behovet burde tilnærmes med selvkjørende teknologi. Men for å ikke miste moment, ble som kjent tjenesten etablert ved å benytte privatbilister med tid og interesse for å yte service til Ubers kunder.

De fleste kjenner til hvordan dette ble mottatt. En drosjenæring i harnisk som forsøker å begrense utviklingen, men også en rekke mennesker som har omfavnet løsningen. En digresjon er å legge merke til Uber sine sjåfører nå protester høylytt etter at Uber startet opp et forsøk med selvkjørende biler i Pittsburgh. Dette er de samme sjåførene som få måneder i forveien ikke brydde seg nevneverdig om at de selv utfordret førerne ansatt i drosjenæringen.

Er du usikker på om du og ditt selskap befinner seg blant de som blir utfordret?

«Flygende teppe» – på alvor

Når de politiske utfordringene rundt innføringen av førerløse biler gjør det tidkrevende, sitter ikke selskap som Uber «på gjerdet» og venter på en løsning. De bruker tiden på å vurdere hvilke andre områder innen persontransport er modent for disrupsjon. Og tør man tenke slike tanker kommer selvsagt svaret raskt – selvkjørende flyvende farkoster.

Uber nøyer seg ikke med idekraft, de analyserer mulighetene. I en 98-siders rapport har de dokumentert utviklingsmulighetene, tilgjengelig teknologi, hvilke begrensninger som må overvinnes og økonomiske betraktninger rundt gjennomføringen. Rapporten kan studeres nærmere for interesserte, her:

Endringene som kommer – før eller siden

Tankene på om det vil være selvkjørende biler eller fartøy i luften som vil realiseres først, har også jeg dvelt ved en stund. Og dokumentet fra Uber endrer min tanke fra å være «besnærende» til å tro det er mer realistisk. Det vil selvsagt kreve endring av en rekke rammevilkår for luftbåren førerløs transport, men kanskje disse reguleringene er enklere å få endret enn alle reguleringer, lover og forskrifter som må endres for at førerløse biler skal få fritt spillerom?

Det er interessant å merke seg, fra den nevnte rapporten, at Uber vurderer å benytte piloter som fører farkostene i starten, slik at de kan få en posisjon i markedet før nåværende aktører «våkner». Et sannsynlig scenario er at dagens helikopterselskap og piloter blir «tatt på sengen» og de vil sikkert jobbe hardt imot at Uber skal få lisenser og godkjenninger. En stund senere vil Ubers egne piloter sannsynligvis etablere motstand mot innføringen av førerløse fartøy. Lyder dette scenariet kjent?

Disruptiv teknologi og tenkning – påvirker mange

Uansett blir fremtiden spennende, og utfordringene for etablerte selskaper i mange bransjer vil oppleves som vanskelige og til dels uoverkommelige. Det kommer stadig flere «fremoverlente» selskap som ser store potensielle gevinster i å utfordre eksisterende tilbydere. Anvendelse av ny teknologi, og bedre forståelse av markedets reelle behov, er nøkkelen til suksess. Typiske bransjer der mange opplever, og vil oppleve konkurranse, fra disruptive aktører er; mediebransjen, transportsektoren, regnskap og revisjon, hotell og restaurant, banker, energisektoren, og i realiteten mange flere.

Typisk for en del aktører som blir utfordret er at de ikke er i stand til å oppdage problemstillingen før det er for sent. De fornekter realiteten, ofte gjemt bak troen på at kundene er tilknyttet personlige relasjoner og «forelsket» i prosessen som fører til resultatet. Dessverre er dette sjelden tilfelle. Leveranseprosessen er sjelden interessant, og relasjonene er viktige kun når resultatet av dine leveranser er konkurransedyktige.

Et råd

Er du usikker på om du og ditt selskap befinner seg blant de som blir utfordret? Om du ønsker, et lite råd fra meg: «Ta deg tid til å forstå dine kunders reelle behov, og vær nysgjerrig i letingen etter alle eksisterende og potensielt fremtidige løsninger som kan tilfredsstille dette behovet». Tenk bredt, gjerne «utenfor boksen». Behovene kan ofte tilfredsstilles på helt andre måter enn slik din leveransekjede er bygget. Det kan være et vanskelig valg å skrote tunge investeringer i utstyr, teknologi eller kompetanse, men det kan være høyst nødvendig om du ikke ønsker å tilhøre det fremtidige «hylekoret». De som skal bruke all sin energi på å motarbeide utviklingen og være lobbyist for å begrense nye aktørers tilgang til markedet. Sett i historiens lys viser en motarbeidelse av utviklingen seg kun å utsette problemet, og ofte forsterke konsekvensene samtidig.

Pin It on Pinterest

Share This