&

 

Personvernregler (GDPR) kurs i Harstad

Kurs i nye personvernregler (GDPR)

I tillegg til å få en oversikt over hvilke tiltak din bedrift må iverksette for å oppfylle kravene, gis det nyttige råd om hvordan man kan tilpasse seg de nye reglene.

Kort beskrivelse

I 2018 ble EU-bestemmelsene GDPR innført også i Norge. Gjennom media ble det presentert flere skrekkeksempler på hva brudd på regelverket kan medføre. Enkelte medier nevner bøter i størrelsesorden 160 mill. NOK. Dersom bedriften ikke etterlever regelverket, kan dette medføre store økonomiske konsekvenser.

Det er viktig å forstå hva reglene innebærer for å sikre at virksomheten styres og driftes innenfor regelverket. Dine leverandører må selvsagt tilpasse seg en ny virkelighet, men uten god innkjøpskompetanse blir det vanskelig å kvalitetssikre at tjenestene som kjøpes inn er riktig å bruke.

 

Målgrupper

 • Daglige ledere, ledergrupper og styremedlemmer.
 • Personer som ledelsen har pekt ut til å jobbe med temaet, eksempelvis personvernombud, vil også ha nytte av kurset.

Agenda

 • Hvorfor dette angår meg og min bedrift.
 • Ulike typer personopplysninger din bedrift behandler.
  • Herunder hvor disse typisk samles inn, og det man må ta hensyn til i prosessen.
  • Tjenestene som typisk benyttes og hvordan disse bør samhandle.
 • Formål med behandling av personopplysninger.
 • Bedriftens plikter ovenfor den registrerte (Informasjon, innsyn, retting, sletting)
  • Hvordan sikre kontroll, samt stille krav til leverandører av teknologi og tjenester.
 • Kartlegging av risiko og nødvendige sikkerhetstiltak.
 • Rollefordeling innad i bedriften.
 • Bedriftens handlingsplikt ved databrudd.

 

Jeg ønsker kurs

Vi setter opp kurs etter ønske og behov

 • I meldingsfeltet kan du legge til flere opplysninger. (For eksempel om flere fra samme firma ønsker kurs, eller annet)

Tid: 4 timer
Sted: Avtales
Pris: Kr. 3.500,-

Bakgrunn

Kurset er utviklet av Chili Harstad og Advokatfirmaet Finn. Ideen tok form i det vi sammen så behovet for en god oversikt over de forholdene som er av betydning for de fleste virksomheter. Det å finne en god balanse mellom nødvendig innsikt i reglene og praktiske råd for hvordan man kan tilpasse seg en ny hverdag. I dagens marked er det viktig å kunne segmentere informasjon. For å kunne segmentere riktig, må vi kjenne til en del karaktertrekk hos de vi ønsker å treffe. Kunnskap om datainnsamling og bruk av dataene gir kurset den ekstra, og viktige, dimensjonen som skiller dette kurset fra de fleste andre opplæringsprogram.

Det stilles ingen krav til teknologiforståelse, eller kjennskap til IT-løsninger.

Om GDPR

EU innfører nye regler for personvern i mai 2018. Norge, i kraft av EØS-medlemskapet, innfører de samme bestemmelsene under de samme betingelser som land i EU. Hensikten er å gi forbrukerne bedre kontroll med sine personlige data som er lagret i ulike løsninger hos ulike virksomheter.

Navnet på det nye regulativet er: GDPR (General Data Protection Regulation). Det er Datatilsynet som har ansvaret for å kontrollere at regelverket følges i Norge.

Pin It on Pinterest